ZDI Sp. z o.o.

KLAUZULA INFORMACYJNA ZGODNA Z RODO - art. 13

Klauzula informacyjna
w przypadku pozyskiwania danych osobowych od osoby, której dane dotyczą

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119, s. 1) (dalej: RODO), informuję, że:

1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: ZDI Sp. z o.o. z siedzibą w Zamościu przy ul. Jana Kiepury 6 (22-400 Zamość), posiadająca numer NIP 922-10-02-143 oraz numer REGON 950188927, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Krajowym Rejestrze Sądowym prowadzonym przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku VI Wydział Gospodarczy pod numerem KRS 0000049181 (zwany dalej - „Administratorem”)

2. Kontakt z inspektorem ochrony danych Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w następujących celach:

3.1.realizacji zawartych z ZDI Sp. z o.o. umów

3.2. wykonania ciążących na ZDI Sp. z o.o. obowiązków prawnych (w szczególności: wystawianie i przechowywanie faktur/dokumentów sprzedaży i innych dokumentów księgowych, rozpatrywanie reklamacji)

3.3. ustalenia, obrony i dochodzenia roszczeń

4. Podstawą do przetwarzania Pani/ Pana danych osobowych są:

 • w zakresie celu oznaczonego w pkt. 3.1. – wykonanie umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą, lub podjęcie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy – art. 6 ust. 1 pkt b)
 • w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.2. – obowiązek prawny ciążący na Administratorze – art. 6 ust. 1 pkt c) RODO
 • w zakresie celu oznaczonego w pkt 3.3. – prawnie uzasadniony interes realizowany przez Administratora - art. 6 ust. 1 pkt f) RODO

5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do wykonania zadań administratora oraz realizacji obowiązku archiwizacyjnego, które wynikają z przepisów prawa w tym przepisów o rachunkowości. W przypadku roszczeń Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do momentu ich przedawnienia, wynikającego z Kodeksu cywilnego. Po upływie ww. terminów Pani/ Pana dane będą usuwane lub poddawane anonimizacji.

6.Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być/będą:

  • podmioty upoważnione na podstawie decyzji administracyjnych, orzeczeń sądowych, tytułów wykonawczych
  • podmiot, którym przekazanie Pani/Pana danych następuje na podstawie Pani/Pana zgody lub wniosku;
  • podmioty na podstawie zawartej umowy, w ramach której istnieje konieczność udostępnienia danych osobowych;
  • inne podmioty upoważnione na podstawie przepisów ogólnie obowiązujących.
  • dostawcy oprogramowania

7. Posiada Pani/Pan prawo:

  • dostępu do treści swoich danych osobowych 
  • sprostowania danych osobowych
  • usunięcia danych osobowych
  • przenoszenia danych osobowych do innego administratora
  • wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych

8. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, jednakże niezbędne do realizacji umowy. Jest Pani/Pan zobowiązany do ich podania a konsekwencją niepodania danych osobowych będzie brak możliwości zawarcia lub realizacji umowy

9. Pani/Pana dane będą przetwarzane w sposób tradycyjny i w systemach komputerowych

10. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych)

11. Pani/Pana dane nie będą poddawane zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji (profilowaniu)

12. Pani/Pana dane nie będą przekazywane poza Europejski Obszar Gospodarczy

ZARZĄDZANIE DORADZTWO INWESTYCJE
w architekturze i inżynierii


Wszelkie prawa zastrzeżone © 1994 - 2021 ZDI Sp. z o. o.