• Telefon: +48 84 639 20 53
 • E-mail: sekretariat@zdi.pl

Inżynier Kontraktu

 • 5 września 2021
 • Pełny etat
 • Chełm

Ogólny zakres obowiązków:
• nadzorowanie Kontraktu na roboty budowlane
• monitorowanie postępu prac włącznie ze składaniem z nich raportów,
• prowadzenie i przechowywanie korespondencji z podmiotami biorącymi udział w realizacji kontraktów na roboty ze szczególnym uwzględnieniem ostrzeżeń, uwag i wniosków kierowanych do Wykonawcy mogących być dowodami w razie ewentualnych sporów, roszczeń Wykonawcy, katastrof budowlanych itp.
• przygotowywanie świadectw dotyczących ilości wykonanych robót i przejęcia robót,
• zapewnienie prowadzenia fizycznych (obmiary oraz inwentaryzacje robót na budowie) i finansowych rozliczeń kontraktów na roboty budowlane zgodnie z zasadami prowadzenia rozliczeń oraz stosowanymi regulacjami.
• terminowe wykonywanie powierzonych obowiązków oraz ich wykonywanie w taki sposób aby zapewnić koordynację pracy pozostałych członków personelu,
• wykonywanie swoich obowiązków sumiennie i odpowiedzialnie w sposób odpowiadający standardowi staranności, wymaganej od osoby zajmującej się obsługą
inwestycji i nie podejmowaniu działań na niekorzyść Pracodawcy,
• każdorazowe odnotowywanie w kalendarzu firmowym wyjść/wyjazdów służbowych w tym narad i Rad Budowy.
• w trakcie trwania Umowy, a także po jej wygaśnięciu lub rozwiązaniu Pracownik zobowiązuje się zachować w tajemnicy, ani nie ujawniać żadnej innej osobie trzeciej ani nie wykorzystywać dla celów sprzecznych z interesami Pracodawcy informacji, które uzyskał w trakcie wykonywania Umowy, w szczególności danych dotyczących klientów, osiąganych wyników i strategii rozwoju Pracodawcy, a także danych osobowych, za wyjątkiem sytuacji, gdy: stan tajemnicy wobec tych informacji ustał i są one znane publicznie lub ich ujawnienia żąda uprawniony organ w przewidzianej prawem formie i treści, bądź ujawnienie informacji będzie uzasadnione ochroną interesów prawnych i ekonomicznych Pracodawcy (np. w toku procesu sądowego z udziałem Pracodawcy), bądź na ujawnienie informacji wyrazi zgodę na piśmie Pracodawca.
• wykonywanie innych czynności związanych bezpośrednio z pracą zawodową nie objętych niniejszym zakresem a zleconych przez przełożonego oraz określonych w Regulaminie Pracy „ZDI” oraz ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 89, poz. 414 z późniejszymi zmianami).

Wymagania :
Doświadczenie zawodowe:
1. Minimum 12 miesięcy doświadczenia przy realizacji 1 lub 2 zadań obejmujących budowę, przebudowę lub remont lub nadzór nad budowę, przebudowa lub remontem Obiektu Budowlanego o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:
Inżyniera Kontraktu
lub
Dyrektora Kontraktu
lub
Inżyniera Rezydenta

2. Minimum 5 lat doświadczenia zawodowego na stanowisku/ stanowiskach samodzielnych lub kierowniczych przy realizacji zadań obejmujących roboty budowlane w ramach inwestycji polegających na budowie, przebudowie lub remoncie Obiektu Budowlanego.

albo

1. Minimum 60 miesięcy doświadczenia przy zarządzaniu, z ramienia Inwestora, realizacją zadań obejmujących budowę lub przebudowę; lub remont dróg lub ulic klasy min. GP dwujezdniowych o wartości robót co najmniej 200 000 000,00 PLN netto każde na stanowisku/stanowiskach:
Dyrektora jednostki organizacyjnej Inwestora
Iub
Dyrektora Iub Zastępcy Dyrektora pionu do spraw realizacji inwestycji,
Iub
Naczelnika Iub osoby kierującej Wydziałem/Zespołem do spraw realizacji inwestycji,
Iub
Kierownika Projektu

Osoby zainteresowane prosimy o przesłanie cv wraz z klauzulą zgody na przetwarzanie danych osobowych o treści:
„Zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji w ZDI Sp. z o.o.”

CZĘŚĆ INFORMACYJNA RODO:

Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informujemy, iż:

 1. administratorem Pani/Pana danych osobowych jest ZDI Sp. z o.o., ul. Jana Kiepury 6, 22-400 Zamość,
 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. oraz Kodeksu Pracy z dnia 26 czerwca 1974 r.,
 3. Pani/Pana dane osobowe przechowywane będą przez okres 1 roku,
 4. posiada Pani/Pan prawo do żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie,
 5. kontakt do administratora: e-mail: iod@zdi.pl
 6. ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego,
 7. podanie danych osobowych jest obligatoryjne w oparciu o przepisy prawa, a w pozostałym zakresie jest dobrowolne.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi osobami.

Aby ubiegać się o tę pracę, wyślij swoje dane e-mailem na kariera@zdi.pl

Projekt i realizacja: PoNowemu